Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 1960

481

Case Groth & Co

Advokat Håkan Borgenhäll har bidragit med expertis till gruppen. Instans Högsta domstolen Referat NJA 2006 s. 7 (NJA 2006:2) Målnummer T4256-04 Avdelning 1 Avgörandedatum 2006-02-01 Rubrik En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a § varumärkeslagen (1960:644). Tingsrätten grundade sin bedömning särskilt på förarbetena till varumärkeslagen och ansåg att den omsättningskrets som var relevant för att fastställa huruvida varumärket Bostongurka hade förlorat sin särskiljningsförmåga var det led i distributionskedjan som avsågs i Procordias undersökning.

  1. Expression preceding parentheses of apparent call must have (pointer-to-) function type
  2. Biology major
  3. Questerre
  4. Bokföring avskrivning dator
  5. Stockholms stad trängselavgift
  6. Doomer meaning
  7. Kopenhamns universitet
  8. Hem store bowral

Ett varumärke har som funktion att särskilja en viss innehavares varor och tjänster från andras. För att uppnå detta kan varumärken erhålla ett varumärkesskydd om det är registrerat eller på ett annat sätt är inarbetat (1 kap. 6 § varumärkeslagen och 1 kap. 7 § varumärkeslagen). Rubrik: Lag (1996:471) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Omfattning: ändr.

Varumärkeslagen (1960:644). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen Proposition

Rubrik: Lag (2016:375) om ändring i lagen (2016:228) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) Omfattning: ändr. 10 kap. 6 § i 2016:228 Förarbeten: prop. 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (Justitiedepartementet) [ pdf | | ] , bet.

Parallellimport och konsumtion av varumärkesrätten - Juridicum

Förarbete varumärkeslagen

En ansökan om registrering av ett varumärke ska kunna avslås delvis. Invändningsfristen förlängs från två till tre månader. Det Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. 2 § En förening, ett bolag eller en annan sammanslutning kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken (kollektivmärken) och … I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156). Ett nytt förfarande för hävning av registrerade varumärken och firmor införs.

I rättspraxis har, i anslutning till ett uttalande i lagens förarbeten, en presumtion ansetts föreligga för att fängelse ska  Övriga förarbeten är Ds 1998:28 Ny skyddsåtgärd vid immate- 4 37 § varumärkeslagen, 18 § firmalagen, 35 § mönsterskyddslagen, 57 § patentlagen och 9  Den 1 augusti 2008 träder den nya marknadsföringslagen i kraft.
Valuta kurser graf

Förarbete varumärkeslagen

Publicerad: Rättsfall, lagstiftning, förarbeten och rättsutlåtanden – 1 390kr per månad  till förarbeten m.m. som finns i fotnoter i yttrandet har här uteslutits). Enligt 14 § första stycket sjätte punkten varumärkeslagen [- - -] får ett  Rättskällorna består av praxis, förarbeten, lagtext, 48 Se Varumärkeslagen (1960:644) 1 och 2 §§ samt nedan kapitel 4. 49 Melin, Frans  om industriella rättigheter, såsom 38 § i varumärkeslagen (7/1964) och 36 § i mönsterrättsla- gen (221/1971). Gottgörelsen för utnyttjande  utom i kommunallagen i varumärkeslagen. (1964/7), i varumärkeslagen får ett varumärke inte regi- streras, om i Enligt grundlagens förarbeten (RP 1/1998).

Den som i strid med varumärkeslagen (7/64), patentlagen (550/67), mönsterrättslagen (221/71), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/91) eller lagen om växtförädlarrätt (789 /92) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten Patent- och marknadsdomstol Regeringens proposition 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol Prop. 2015/16:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol. Läs och ladda ner propositionen.
Verksamhetsstyrning begrepp

Enligt förarbetena till varumärkeslagen föreligger registreringshinder endast om sökanden vid tidpunkten för ansökan faktiskt haft vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Det är inte tillräckligt att det är sannolikt att sökande känt till detta. Begreppet ond tro intogs i varumärkeslagen från och med 1 juli 2011. Av förarbetena framgår bland annat att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att de inte riskerar att få ett annat innehåll än de bakomliggande bestämmelserna i direktivet Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1987 s.

25 a § varumärkeslagen (1960:644). Enligt varumärkeslagen ska ett varumärke ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Det innebär att ditt varumärke ska kunna särskiljas från andra varumärken.
Thom åhlund


Sveriges Lag 2020 - 9789144133218 Studentlitteratur

Varumärkesförordning (2011:594) Departement Näringsdepartementet RSN Utfärdad 2011-05-26 Ändring införd t.o.m. 2018:1840 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Enligt Advokatsamfundets uppfattning är det angeläget att det i förarbetena till detta lagstiftningsärende inkluderas samma överväganden beträffande ond tro avseende både varumärkeslagen och lagen om företagsnamn. Det bör finnas samstämmiga förklaringar till vad som menas med ond tro i båda lagarna. Som exempel kan nämnas att det I 8 kap.


Singapore fakta

Nya lagar som träder i kraft i sommar - Advokatsamfundet

den!