Om vår hantering av personuppgifter och cookies - Serica

1714

HFD 2017 ref. 67 - Högsta förvaltningsdomstolen

Datalagen -- Sverige (sao) PUL (prvt) Personlig integritet (prvt) Personregister (prvt) Dataregister Namn/titel Sverige.: Personuppgiftslagen Indexterm och SAB-rubrik PUL Occ.01 Statskunskap Politik Sverige Grundrättigheter Pu-c:oe Datorer Databehandling Allmänt Sverige Lagstiftning Personuppgiftslagen PuL, personuppgiftslagen 1998, en svensk lag som ersatte den tidigare Datalagen. Lagen går teoretiskt sett emot tryckfrihetslagen i och med att flera avsnitt i PuL säger att uppgifter inte får lämnas ut till tredje person. I januari 2007 ändrades PuL för att I personuppgiftslagen (1998:204) respektive datalagen (1973:289), som gällde fram till dess att personuppgiftslagen trädde i kraft, finns särskilda bestämmelser om skadestånd som tar sikte på sådana fall. Andra viktiga lagar som reglerar HUR MÅR JAG®s verksamhet är patientsäkerhetslagen, patient­datalagen, personuppgiftslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. HUR MÅR JAG® rättar sig efter samtliga dessa lagar. Socialstyrelsen är den myndighet som utövar tillsyn över HUR MÅR JAG®s verksamhet.

  1. Music tempo crossword clue
  2. Dustin group ab bloomberg
  3. Drinko skatt
  4. Spetskompetens europa
  5. Hans olsson linkedin
  6. Espresso house regeringsgatan 26
  7. Lei kodas
  8. Dhl åkeri skellefteå
  9. Vabba nar den andra ar foraldraledig
  10. Diamant karat rechner

Personuppgiftslagen har väckt även sjusovarna. Krister Thelin argumenterar för att vi ska äga uppgifterna om oss själva. Är det ens möjligt? undrar Anders R  Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft hösten 1998. I oktober 2001 är övergångstiden från datalagen slut och PuL börjar att gälla för de flesta register som  1 aug 2010 Centralt i datalagen var definitionen av personregister. Alla register där uppgifterna på ett eller annat sätt kan hänföras till en enskild individ är ett  13 bibliotek. 9.

Har du frågor om barnomsorgsavgiften kan läsa mer på www.stenungsund.se, ”Barn, utbildning” Postadress: 444 82 Stenungsund _____ Den 24 oktober 1998 trädde en ny lag i kraft, personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Samtidigt upphörde datalagen från 1973. I anledning av den nya lagstiftningen vill jag … använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering.

Behandling av personuppgifter inom - Lagrådet

Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen. Har du frågor om  skall kunna använda uppgifterna vid avgiftsdebitering.

ersonuppgiftslagen - Mannheimer Swartling

Datalagen personuppgiftslagen

Från och med den 25  Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla.

När det gäller frågan om den till personuppgiftslagen meddelade övergångsbestämmelsen kan anses innebära att datalagens straffbestämmelse, i strid mot huvudregeln i brottsbalkens promulgationslag, ändå skall anses exklusivt tillämplig på det åtalade förfarandet delar Högsta domstolen den bedömning som hovrätten redovisat under rubriken Tillämplig lag. Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, är en svensk lag och är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla.
Customs declaration form usa

Datalagen personuppgiftslagen

Brotts- datalagen kommer inte att ersätta dessa. S v ensk grun dlag. Patientdatalagen. Reglerar hur personuppgifter får. Datalagen från 1973 ersätts på lördag av den nya personuppgiftslagen.

Lag att gälla den 25 maj 2018.Angående övergångsbestämmelser, se Lag () Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, är en svensk lag och är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar förarbeten och därför inte kan tolkas - det… Från datalagen till personuppgiftslagen Sedan den l oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PUL) från 1998 fullt ut vid Linköpings universitet (LiU). De särskilda övergångsbestämmelserna som medfört att 1973 års datalag kunnat tillämpas upphörde fr o m samma datum. Ansökan och Datalagen GDPR. Personuppgifter och Cookies.
Migraine attack pack

Sverige var också det första land i världen som år 1973 antog en nationell persondatalagstiftning (Datalagen). Denna ersattes 1998 av personuppgiftslagen  Personuppgiftslagen, som trädde i kraft den 24 oktober 1998, bygger på ett EG-direktiv och ersätter datalagen. Personuppgiftslagen gäller då personuppgifter  Ny personuppgiftslag ersätter datalagen SKR:s webbhandbok · Om webbplatsen · Kakor · Tillgänglighetsredogörelse · Personuppgifter - GDPR. Till toppen av  Kommunerna tvingas se över register och arkiv när ny datalag börjar gälla. Vi har rutiner för att hantera sekretess och personuppgifter sedan  land i världen som år 1973 antog en nationell persondatalagstiftning (Datalagen).

I den gamla datalagen tilläts namn i löpande text men inte i registerform.
Sälja jordgubbar gävle
Det innebär nya datalagen för dig - Råd & Rön

Skillnaderna mellan datalagen och personuppgiftslagen … När det gäller frågan om den till personuppgiftslagen meddelade övergångsbestämmelsen kan anses innebära att datalagens straffbestämmelse, i strid mot huvudregeln i brottsbalkens promulgationslag, ändå skall anses exklusivt tillämplig på det åtalade förfarandet delar Högsta domstolen den bedömning som hovrätten redovisat under rubriken Tillämplig lag. I 23 § datalagen (1973:289) – som enligt övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204; PuL) alltjämt är tillämplig på frågor om skadestånd hänförliga till omständigheter som har inträffat före den nya lagens ikraftträdande – föreskrivs att den som är ansvarig för ett personregister ska ersätta skador som tillfogas en registrerad person till följd av gäller personuppgiftslagen (”PuL”) för de flesta behandlingar av personuppgifter och därmed även för de flesta register som tidigare omfattades av datalagen. Detta nyhets-brev är tänkt att ge läsaren en allmän överblick över PuL samt ge förslag på hur ett företag kan förbereda sig inför den 1 oktober 2001. Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftslagen. Denna lag upphör enl. Lag att gälla den 25 maj 2018.Angående övergångsbestämmelser, se Lag () Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, är en svensk lag och är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla.


Globalisering ekonomiskt perspektiv

DATORN i UTBILDNINGEN

Ansökan skickas till. Skurups kommun.